ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ONLINE VERKOOP

Artikel 1 - Identiteit en contactgegevens van de verkoper

SA ADVENTURE VALLEY, Rue de Rome 1 - 6940 Durbuy

BTW-nummer: BE0453.918.131
Telefoon: 086212815 
E-mail: info@adventure-valley.be
Website: www.adventure-valley.be

Artikel 2 - Doel

Deze algemene verkoopvoorwaarden regelen de relatie tussen  ADVENTURE VALLEY en haar klanten met betrekking tot de online verkoop van producten en diensten. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle koop-/verkoopcontracten voor tickets of abonnementen online afgesloten via de website van ADVENTURE VALLEY.

Bestellingen en reserveringen van klanten kunnen uitsluitend worden gedaan via de website: www.adventure-valley.be.

Artikel 3 - Toepassing van de algemene voorwaarden

3.1. De overeenkomsten tussen de koper en ADVENTURE VALLEY worden volledig en uitsluitend beheerst door deze algemene voorwaarden, ongeacht enige afwijkende bepalingen op enig document van de klant.

De consument erkent dat hem deze algemene voorwaarden ter beschikking zijn gesteld, dat hij ze heeft aanvaard en dat zij alle informatie bevatten die nodig is om geldig en met volledige kennis van zaken een overeenkomst aan te gaan.
 

3.2. Reserveringen gemaakt voor groepen en/of bedrijven als onderdeel van "incentive" arrangementen zullen worden aangevuld met bijzondere verkoopvoorwaarden.

Artikel 4 - Informatie en online reserveringsproces

4.1. De informatie over de producten of diensten die op de website van ADVENTURE VALLEY kunnen worden gekocht, vormt een verkoopaanbieding. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is het aanbod geldig voor aankopen zolang het op de website staat. ADVENTURE VALLEY kan echter niet gebonden zijn aan een aanbieding die, om redenen buiten haar wil om, fouten bevat.

Tenzij anders vermeld in schriftelijke overeenkomsten, zijn de verschillende diensten die door ADVENTURE VALLEY worden aangeboden, degene die in de catalogus op de website worden vermeld op de dag van de bestelling, onder voorbehoud van beschikbaarheid en toegankelijkheidsvoorwaarden zoals beschreven in artikel 9.

4.2. Om geldig een bestelling te plaatsen, moet de koper:

• Alle informatie verstrekken die nodig is voor de goede uitvoering van de bestelling;

• De diensten en activiteiten selecteren en in het winkelmandje plaatsen;

• De bestelling valideren na controle;

• Erkennen dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en deze heeft aanvaard;

• De betaling uitvoeren zoals voorzien;

• De bestelling en betaling bevestigen.

Bij de aankoop van ticket(s) via internet dient de koper alle stappen te volgen. Tijdens het bestelproces moet de koper specifieke informatie verstrekken die nodig is voor het beheer van zijn bestelling. De koper verklaart dat deze informatie correct en actueel is. 

Artikel 5 - Tarieven

5.1. De prijs van tickets voor verschillende activiteiten wordt op de website vermeld in euro, inclusief alle belastingen. ADVENTURE VALLEY is niet verantwoordelijk voor informatie, prijzen en openingstijden die niet afkomstig zijn van haar officiële website.

5.2. Iedereen die om een speciaal tarief (PMR, senior, kind) vraagt, moet zijn rechtmatigheid kunnen aantonen met een bewijsstuk of officieel document bij het betreden van het park.

5.3. De verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen. Niettemin zijn de prijzen die van toepassing zijn op de bestelling die zijn bevestigd op het moment van de bestelling.

Artikel 6 - Betalingsvoorwaarden

De koper is verplicht om de prijs op het moment van zijn bestelling te betalen volgens de voorwaarden beschreven in artikel 4.De koper kan zijn betaalmethode kiezen in het beveiligde bank interface van de website.

Artikel 7 - Herroepingsrecht

Overeenkomstig artikel VI.53, 12° van het Wetboek van economisch recht heeft de klant geen recht om afstand te doen van zijn aankoop en bestelling.
De klant erkent uitdrukkelijk dat hij voorafgaand aan de sluiting van de overeenkomst op de hoogte is gebracht van het ontbreken van het herroepingsrecht.

Artikel 8 - Annulering en restitutie

Elk aangekocht en ongebruikt ticket op de aangegeven datum op het ticket geeft geen recht op restitutie.

Artikel 9 - Onmogelijkheden en overmacht

9.1. De toegankelijkheidsvoorwaarden van ADVENTURE VALLEY zijn met name afhankelijk van de weersomstandigheden en de technische omstandigheden van de exploitatie van een avonturenpark, zodat een tijdelijke ontoegankelijkheid van een activiteit, attractie en/of dienst op geen enkele manier kan worden toegeschreven aan ADVENTURE VALLEY.
 

9.2. De verkoper kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van zijn verplichtingen wanneer deze niet-uitvoering te wijten is aan overmacht of een ongeval, zoals elk evenement dat buiten zijn wil ligt, dat hij noch heeft kunnen voorkomen, noch afwenden, en dat tijdelijk of definitief de uitvoering van zijn verplichtingen verhindert.

Als overmacht of ongeval worden met name beschouwd: oorlog, rel, staking, lock-out; epidemieën en pandemieën en de daaruit voortvloeiende overheidsbesluiten tot sluiting; brand, overstroming, natuurrampen; vernielingen, storingen of defecten aan apparatuur of installaties, zoals met name telecommunicatiemiddelen, elektriciteitsvoorzieningen; tijdelijke of permanente opheffing of verboden, ongeacht de reden daarvoor, van de toegang tot internet of telecommunicatiemiddelen; aanvallen, indringingen, virussen en computervirussen; gebrek aan of algemeen gebrek aan bevoorrading of vervoermiddelen, zoals met name postdiensten; gebrek aan grondstoffen, arbeidskrachten of energie.

Artikel 10 - Algemene regels van toepassing op het verblijf in het park

 • Om Adventure Valley te bezoek heb je een geldig toegangsbewijs nodig. 
 • Alle deelnemers en bezoekers verklaren kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de volgende regels, die van toepassing zijn gedurende hun hele verblijf in het park:
 • Alle deelnemers jonger dan 12 jaar moeten worden begeleid door een volwassene.
 • Picknicken is alleen toegestaan op aangewezen plaatsen. Het is verboden om vuur te maken of barbecues te organiseren in het park.
 • Roken is verboden tijdens activiteiten, in wachtrijen, op installaties en wanneer u een veiligheidstuig draagt.
 • Honden zijn toegestaan maar moeten aan de lijn worden gehouden.
 • Wat betreft netheid, er zijn veel prullenbakken beschikbaar, gelieve uw afval daar te deponeren.
 • De toegang tot het park kan worden geweigerd als u ongepaste kleding draagt, wat de familiale sfeer schaadt.
 • De toegang tot sommige attracties kan worden geweigerd als uw kleding een veiligheidsrisico vormt. Slippers zijn niet toegestaan.
 • Het gebruik van alcohol en drugs is verboden.
 • Agressie en/of seksueel misbruik zullen leiden tot onmiddellijke verwijdering uit het park en worden gemeld aan de justitiële autoriteiten.
 • Fysiek geweld en/of bedreigingen tegen het personeel van AV en/of andere bezoekers zullen leiden tot onmiddellijke verwijdering uit het park en worden gemeld aan de autoriteiten.
 • Het is verboden wapens, gevaarlijke voorwerpen of drugs te dragen of te bezitten.
 • U moet altijd volledig en prompt de instructies van ons personeel opvolgen en de instructies volgen die op de borden worden gegeven. Het management van AV heeft het recht om op elk moment de openingstijden van het park, zijn attracties en infrastructuur of veiligheidsregels te wijzigen.
 • Draagbaar of wegwerpbaar barbecuemateriaal, alcoholische dranken, enz. zijn niet toegestaan aan boord van de kajaks.
 • Verloren voorwerpen:Elke bezoeker is verantwoordelijk voor zijn bezittingen. AV en zijn werknemers zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor gestolen, verloren of beschadigde voorwerpen toebehorend aan onze bezoekers. Teruggevonden voorwerpen worden gedurende 1 maand ter beschikking gesteld aan onze bezoekers en kunnen aan de receptie afgehaald worden.
   
 • Kayak - Stap alleen in en uit op de aangegeven instap- en uitstappunten.
 • Het is verboden om te picknicken, uit de kajak te stappen, vuur te maken, afval in het water te gooien of lawaai te maken.Lokale autoriteiten kunnen boetes opleggen tot 250€ en we zijn niet verantwoordelijk voor deze sancties.

ADVENTURE VALLEY behoudt zich het recht voor om elke bezoeker die zich niet aan deze regels houdt, uit het park te verwijderen, zonder recht op restitutie.

Artikel 11 - Veiligheids- en deelnamevoorschriften voor activiteiten

11.1. ADVENTURE VALLEY is een avonturenpark dat een reeks zeer veilige avontuurlijke activiteiten aanbiedt voor iedereen die zich aan de veiligheidsregels houdt.

Elke deelnemer is zich bewust van het risico verbonden aan elke activiteit en verklaart deze uitdrukkelijk te aanvaarden.

Elke deelnemer moet in goede lichamelijke conditie zijn, mag geen osteoporose of hartaandoeningen hebben, mag geen stoffen hebben ingenomen die zijn gedrag kunnen beïnvloeden (alcohol, drugs, medicijnen,...) en moet mentaal fit zijn.

De toegankelijkheid van onze bezoekers tot de activiteiten is afhankelijk van de veiligheidsregels van elke activiteit. Bezoekers kunnen de toegang tot bepaalde attracties en activiteiten worden geweigerd om fysieke redenen. Voor het grootste deel van de activiteiten geldt een maximaal gewicht van 120 kg, in overeenstemming met de veiligheidsregels van de klimuitrusting.

11.2. ADVENTURE VALLEY behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder opgaaf van reden de uitvoering van bepaalde activiteiten op te schorten om veiligheidsredenen.

ADVENTURE VALLEY behoudt zich het recht voor om elke bezoeker die zich niet aan deze regels houdt, uit het park te verwijderen, zonder recht op restitutie.

Artikel 12 - Parkeren

12.1. Parkeren is tegen betaling. Parkeerkaartjes zijn verkrijgbaar bij de kaartjesautomaat op de parkeerplaats of kunnen online worden gekocht tegelijk met de bestelling.

12.2. Voetgangers hebben altijd voorrang op de parkeerplaats.
12.3 Sluit uw voertuig goed af en laat er geen waardevolle voorwerpen in liggen.

De directie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal en/of schade of ongevallen op de parkeerplaats.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

13.1. De verkoper is bij online verkoop alleen gebonden aan een inspanningsverbintenis. Hij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het gebruik van het internetnetwerk en de online betaling, zoals verlies van gegevens, inbraak, virussen, onderbreking van de dienst of andere onbedoelde problemen.

De gegevens die op de site staan, worden te goeder trouw verstrekt. De links naar de websites van de fabrikanten en/of partners zijn informatief en hebben geen contractuele waarde. De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor informatie van deze sites.

De koper is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van het door de verkoper geleverde product. Hij verklaart bij de bestelling ten minste 18 jaar oud te zijn. De verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste informatie die aan hem wordt verstrekt door de koper.

13.2. ADVENTURE VALLEY aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen of schade die zich in het park voordoen als gevolg van nalatigheid of onvoorzichtigheid van de bezoeker, niet-naleving van de veiligheidsregels of het niet opvolgen van de instructies van het personeel.

Artikel 14 - Verzekeringen

14.1. ADVENTURE VALLEY sluit alle verzekeringen af met betrekking tot haar activiteiten, met name om haar buitengerechtelijke aansprakelijkheid te dekken voor schade aan derden in het kader van de exploitatie van het park.

14.2. ADVENTURE VALLEY biedt groepen een ongevallenverzekering in geval van een ongeval, die het overlijden, de blijvende invaliditeit, de tijdelijke invaliditeit en de medische kosten dekt (zie begrensde bedragen in het beleid). Deze verzekering wordt aangeboden tegen een tarief van 5€ per persoon per dag.

Artikel 15 - Drones

Drones zijn toegestaan in Adventure Valley onder bepaalde voorwaarden. U kunt toestemming vragen via drone@lpm.be. U moet deze toestemming minstens 24 uur voor uw aankomst in bezit hebben.

Artikel 16 - Verwerking van persoonsgegevens

De klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat de persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt in verband met het contract (document dat de offerte of overeenkomst ondersteunt) strikt vertrouwelijk zijn. Deze gegevens worden verzameld en verzameld voor boekhoudkundige doeleinden en een goede beheer/uitvoering van het contract en het dossier in verband met de levering van de diensten zoals besteld of gereserveerd op de site.

De klant wordt ervan op de hoogte gesteld dat indien hij ons geen exacte gegevens verstrekt, dit in sommige gevallen het goede verloop van het uitvoeringsproces van het contract kan belemmeren. Indien de gegevens onjuist of onnauwkeurig worden verstrekt door de klant, kan de verkoper in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld.

De persoonsgegevens die door de klant worden verstrekt, worden beheerd door de gegevensverwerking verantwoordelijke, waarvan de identiteit is: contactgegevens van de DPO.

De verzamelde gegevens zijn de volgende: Geslacht, voornaam, achternaam, e-mailadres, geboortedatum, factuuradres. (andere?)

Deze gegevens worden bewaard zolang de commerciële activiteit online is. Na het einde van de online activiteit worden de gegevens gearchiveerd.

Overeenkomstig Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, heeft de klant recht op toegang tot, rectificatie of verwijdering van deze gegevens. De klant heeft ook het recht om de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken, bezwaar te maken tegen de verwerking ervan en het recht op overdraagbaarheid van zijn gegevens.

Hij kan ook te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van deze gegevens voor doeleinden die niet stroken met een goede afhandeling van zijn dossier, indien van toepassing.

Voor alle vragen met betrekking tot uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens.

De verkoper verbindt zich ertoe alle passende en redelijke technische en organisatorische maatregelen te nemen om de bescherming van de klantgegevens te waarborgen. Hij verbindt zich in dit verband tot een inspanningsverbintenis.

Als de klant van mening is dat hij is benadeeld in het kader van de bescherming van zijn persoonsgegevens, kan hij contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel Telefoon: +32 (0)2 274 48 00 - Fax: +32 (0)2 274 48 35 - E-mail: contact@apd-gba.be https://www.autoriteprotectiondonnees.be/contact

Artikel 17 - Intellectuele eigendom

De intellectuele eigendomsrechten van de site en haar elementen behoren toe aan ADVENTURE VALLEY. De verkoopovereenkomst gesloten tussen ADVENTURE VALLEY en de klant verleent de klant geen enkel recht op de gehele of gedeeltelijke exploitatie van de elementen van de site, en met name van de gegevens en foto's die erop verschijnen.

De klant verbindt zich er dan ook toe de elementen van de site, met name foto's, niet te kopiëren of te reproduceren zonder voorafgaande toestemming van ADVENTURE VALLEY.

Artikel 18 - Toepasselijk recht - geschillen

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.

Alle geschillen met betrekking tot de interpretatie, uitvoering en/of beëindiging van deze voorwaarden of daarmee samenhangende kwesties die niet in der minne kunnen worden opgelost, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Marche-en-Famenne in de Franse taal.

De directie en het personeel van Adventure Valley danken u van harte voor uw begrip en medewerking en wensen u een heel aangenaam verblijf in Adventure Valley.