Meer informatie over privacy en gegevensbescherming

1. Introductie 

De verwerking van persoonlijke gegevens is onderworpen aan de naleving van de wet, momenteel de Belgische wet van 8 december 1992 en de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende gegevensbescherming, bekend als "GDPR" of enige andere wetgevingshandeling ze aanpassen.

Gegevensbescherming en privacy zijn van het grootste belang voor de Adventure Valley NV. We zijn vastbesloten om uw persoonlijke gegevens te beschermen en te verwerken in overeenstemming met de wet en op een eerlijke en transparante manier.

Deze verklaring helpt u onze gegevensbescherming praktijken te begrijpen. Wij nodigen u uit om het aandachtig te lezen. 

Het doel van deze verklaring is om u uit te leggen hoe Adventure Valley persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en behoudt met betrekking tot haar klanten en elke natuurlijke persoon die in contact staat met Adventure Valley.

Deze verklaring is ook bedoeld om u te informeren over de doeleinden van de verwerking van uw persoonlijke gegevens, de duur van hun bewaring en de rechten die u kunt uitoefenen tegen deze gegevens. 

Met "gegevens" verwijst Adventure Valley naar alle persoonlijke gegevens met betrekking tot de klant, namelijk alle informatie met betrekking tot een natuurlijke persoon die het mogelijk maakt deze informatie direct of indirect te identificeren.

 

2. Behandeling manager 

De controller is Adventure Valley, met hun maatschappelijke zetel aan de Rue de Rome, 1 - 6940 Rome (Durbuy). Adventure Valley reageert dus op de toezichthoudende autoriteiten, namelijk de Commissie voor de bescherming van de privacy (binnenkort de Autoriteit voor gegevensbescherming genoemd), om zich te houden aan de voorschriften met betrekking tot uw gegevens. Het is Adventure Valley die de doeleinden bepaalt waarvoor uw gegevens worden verwerkt, de geïmplementeerde middelen en alle kenmerken van de behandeling, uitgelegd in deze verklaring.

"Gegevensverwerking" betekent elke bewerking van uw persoonlijke gegevens, of het nu gaat om verzameling, registratie, organisatie, opslag, aanpassing of wijziging, opvraging, raadpleging, gebruik, communicatie via uitzending of enige andere vorm van verstrekking, verzoening of interconnectie en archivering, wissing of vernietiging..

Voor bepaalde diensten kan Adventure Valley gespecialiseerde bedrijven gebruiken die uw gegevens verwerken in opdracht van Adventure Valley en volgens de instructies van Adventure Valley, in overeenstemming met deze verklaring. Alleen de strikt noodzakelijke gegevens worden doorgegeven aan deze bedrijven.

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming ("DPO") door te schrijven naar het volgende adres: Rue de Rome, 1 - 6940 Rome (Durbuy) of door hem een e-mail te sturen naar het volgende adres: dpo@lpm.be.


3. Categorieën van gegevens werwerkt 

Adventure Valley moet soms informatie verwerken, deze gegevens zijn, van welke aard dan ook, door u of door derden geleverd, voor zover de behandeling nodig of nuttig is voor de uitoefening van Adventure Valley activiteiten.

De persoonlijke gegevens met betrekking tot de klant zijn betrokken tot zijn identiteit, zijn huis. Deze gegevens worden aan Adventure Valley meegedeeld door de aflevering of verzending naar Adventure Valley door de klant van een ingevuld formulier of een afgedrukt document, ongeacht het medium; of op een andere manier (bijvoorbeeld: tijdens een bezoek van een klant door een commercial van Adventure Valley, per post, telefoon, e-mail ...).


Gegevens categorieën:

 • Klantidentificatie Gegevens: deze gegevens worden door u verstrekt en verwerkt wanneer u informatie opvraagt of klant wordt. Dit omvat bijvoorbeeld uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres.
   
 • Gegevens over uw gewoontes en voorkeuren: deze gegevens komen uit keuzes die u tijdens de reservering hebt gemaakt (bijvoorbeeld een specifiek dieet).
 • Video-opnamen: gegevens van videobewakingssystemen die zijn verzameld ten behoeve van bewijs of controle. Onze bewakingscamera's bevinden zich in en rond ons avonturenpark.

Adventure Valley behandelt geen zogenaamde gevoelige gegevens, namelijk die met betrekking tot uw ras of etnische afkomst, de politieke opvattingen, uw godsdienstige of levensbeschouwelijke oriëntatie, of gezondheid, leven en seksuele geaardheid gegevens.

 

4. Definities van gegevensverwerking 

Adventure Valley verzamelt en behandelt persoonlijke gegevens voor de doelen hieronder geciteerd. Deze doelen zijn bepaald door Adventure Valley voor de behoefte van haar activiteiten. Alleen de benodigde gegevens en rapporten met betrekking tot een fijnheidsgegevens worden behandeld.

Doeleinden:

 • Om te reageren op een verzoek verzonden via een online formulier, voor vragen, reserveringen of klachten ;
 • Om een ​​boekingsbevestiging te verzenden ;
 • Om een ​​factuur te verzenden ;
 • Voor het beheer van de klanten en de realisatie van statistieken ;
 • Om te zorgen voor naleving van beveiliging verplichtingen ;
 • Om wijzigingen in het privacybeleid te kunnen melden ;
 • Om vervolging voor incidentele schade aan apparatuur of accommodatie van Adventure Valley mogelijk te maken.

Als onderdeel van de verwerking van uw persoonlijke contactgegevens, namelijk uw telefoonnummer en uw e-mailadres, zal Adventure Valley u van tevoren toestemming vragen om u informatie, advertenties of gepersonaliseerde voorstellen te sturen via directe marketing acties of nieuwsbrieven.


5. Rechten bij de verwerking van uw gegevens 

5.1. Recht van toegang, rectificatie en wissing

Adventure Valley verzamelt en behandelt persoonlijke gegevens voor de doelen hieronder geciteerd. Deze doelen zijn bepaald door Adventure Valley voor de behoefte van haar activiteiten. Alleen de benodigde gegevens en rapporten met betrekking tot een fijnheidsgegevens worden behandeld.

Als u vindt dat uw gegevens onnauwkeurig of onvolledig zijn, kunt u ons vragen om deze te corrigeren.

U hebt ook een wisrecht in bepaalde specifieke gevallen en voor bepaalde gegevens. Aan het einde van het contract met Adventure Valley kunt u vragen dat Adventure Valley stopt met het gebruik van uw persoonlijke gegevens, zelfs als het uw eerdere gegevens kan behouden wanneer dit noodzakelijk is ten behoeve van bewijsvoering.

5.2. Recht op oppositie

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde behandelingen van uw persoonlijke gegevens, zoals het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden. Het is echter niet mogelijk om bezwaar te maken tegen een behandeling die nodig is voor de uitvoering van een contract met Adventure Valley voor de naleving van een wettelijke of reglementaire bepaling die Adventure Valley onderworpen blijft..

5.3. Je rechten uitoefenen

U kunt uw rechten uitoefenen door middel van een schriftelijke aanvraag gedateerd en ondertekend en samen verzonden met een kopie van uw identiteitskaart naar onze Delegate voor gegevensbescherming («DPO») door te schrijven naar het adres: Rue de Rome 1 - 6940 Rome (Durbuy) of door een e-mail te sturen naar dpo@lpm.be.


6. Duur van gegevensbehoud 

Adventure Valley zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens niet langer worden bewaard dan nodig is voor de verwerking waarvoor het is verzameld en voor een maximum van 5 jaar om aan wettelijke en fiscale verplichtingen te voldoen. Aan het einde van deze periode worden uw gegevens gewist of geanonimiseerd.


7. Veiligheid van uw persoonsgegevens 

Persoonlijke gegevens worden uitsluitend opgeslagen op servers in de Europese Economische Ruimte (EER) of met bij een onderaannemer die een toereikend niveau van gegevensbescherming garandeert.

Adventure Valley beschermt de persoonlijke gegevens die onder controle zijn verzameld door technische en organisatorische beschermingsmaatregelen zoals, onder meer, codering, antivirus, firewalls, toegangscontrole.

Toegang tot uw persoonlijke gegevens is enkel mogelijk door bevoegde personen, waarvoor een toegang nodig is voor het vervullen van hun opdracht. Deze mensen worden aangehouden om professionele discretie en moeten voldoen aan alle vastgesteld om de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens te waarborgen technische eisen.

Indien er een inbreuk is op de beveiliging van uw gegevens zal Adventure Valley alle nodige maatregelen nemen om de oorzaak van de overtreding en remedie snel te identificeren. Zonodig informeert Adventure Valley u, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, over dit incident.


8. Een klacht zenden 

In het geval van geschillen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u een klacht indienen bij onze Delegate voor gegevensbescherming («DPO») door te schrijven naar het postadres: Rue de Rome 1-6940 Rome (Durbuy) of door een e-mail te sturen naar  dpo@lpm.be.

U kunt ook een klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de privacy per post: Drukpersstraat, 35 in 1000 Brussel, via e-mail: commission@privacycommission.be of telefonisch op nummer 02/274.48.00..